Nová zelená úsporám - rekuperace
(NZÚ 2014, 2015, 2016, 2017,2018)

Naše společnost je registrována v Seznamu odborných dodavatelů. Dodáváme centrální i decentrální jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ). Kromě montáže nabízíme i dodání projektu vzduchotechniky, odborné poradenství, zajištění energetického hodnocení a blower door testu.

 

Aktuální informace naleznete na stránkách Státního fondu ŽP: http://www.novazelenausporam.cz/

 

Momentálně máme registraci pro instalaci jednotek společností:

 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • ELMET spol. s r.o.
 • Systemair a.s.
 • 2VV/Multivac

 

Od jara 2016 dále:

 • Brink/Štorc
 • Atrea
 • Thermwet
 • SEVentilation /jednotka SEVi 160/

 

Současný seznam výrobků, pro které jsme odborní dodavatelé zde.

 

V rámci NZÚ Vám zajistíme:

 • Autorizovaný projekt na úrovni DSP nebo DOS splňující požadavky NZÚ
 • Nainstalujeme systém i jednotku (dle komunikace se SFŽP musí být instalace zařízení provedena dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí)
 • Zajistíme Vám všechny potřebné dokumenty spojené se splněním požadavku NZÚ na tuto část /správná faktura, označení výrobků, předávací protokoly, .../

Větrání s rekupeací (se zpětným ziskem tepla) má v rámci každé výzvy jiné podmínky a orientace v této problematice není snadná,  zde je stručný přehled z pohledu vzduchotechniky:

 

MOMENTÁLNĚ BĚŽÍ - PROGRAMY SPOJENÉ S VĚTRÁNÍM S REKUPERACÍ:

 

Stav výzvy: Příjem žádostí
Podání žádosti od: 15.10.2018
Podání žádosti do: 31.12.2021

Rodinné domy:

3. Výzva

 

Oblast podpory A - rekonstrukce:

Rekuperaci uplatníte v rámci kombinovaného řešení A3 - instalací rekuperačního systému dosáhnete na výrazně vyšší hodnoty za nové okna, zateplení atd.

Rekuperace musí splňovat podmínky C.4

 

 

Oblast podpory B- novostavby:

Podmínkou získání dotace je:

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání při projektem stanovených výkonových
stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %.

NZU B

Výše dotace:

B-nzu-vyse dotace

Oblast podpory C.4

Efektivní využití zdrojů energie

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění
prací daného typu.

 

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených
rodinných domů a v nich vymezených bytových jednotkách. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory
C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

 

 

Podmínky podoblasti podpory C.4

- Podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i
samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

 

- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích
čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální (lokální) systémy. Účinnost podporovaného
zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem. Mezilehlé hodnoty je možno
interpolovat.

 

- Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 [h-1].
Aby bylo zajištěno dosažení průvzdušnosti obálky budovy dle předchozího bodu, doporučuje se realizovat první
měření vzduchotěsnosti obálky budovy již jako součást stavebního průzkumu před započetím návrhu celé rekonstrukce.
Jen tak mohou být případné netěsnosti ve stávající části budovy odhaleny včas a mohou být navržena
efektivní opatření pro jejich odstranění. Zkušenosti ukazují, že pravděpodobnost dosažení dobrého výsledku (nízké
průvzdušnosti) je při použití tohoto postupu výrazně vyšší.

 

- Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti
obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti
obálky budovy (viz kapitola 11).

 

- Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností
a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob (tj. včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v
domě nacházejí).

 

Dřívější programy:

Oblast podpory B

 

Stav výzvy:                         Příjem žádostí
Podání žádosti od:                22.10.2015
Podání žádosti do:                31.12.2021

 

Oblast podpory B

Již tradičně je větrání s rekuperací zahrnuto do oblasti podpory B. (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností), kde je tento typ větrání povinným prvkem "výbavy" domu. Povoleno je centrální i necentrální větrací zařízení. Pro snížení byrokracie doporučujeme použít jednotky se Seznamu výrobků a technologií, schválených NZÚ.

Maximální výše dotace:

Dotace je stanovena podle dosažených energetických parametrů budovy, dělí na dvě podoblasti podpory B.1 a B.2 a to na částky 300 000Kč a 450 000Kč. Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.

Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí. 

 

Oblast podpory C.4

Dále je samotné větrání se zpětným ziskem tepla zahrnuto do oblasti podpory C. (Instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu do dokončenných rodinných domů).

Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 [h-1].

 

Výše podpory v oblasti podpory C.4

C.4.1      Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla         100 000 [Kč/dům]
C.4.2      Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla      75 000   [Kč/dům]

 

 

Více o výzvě zde:

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/

 

Bytové domy:

2. Výzva

Stav výzvy:                         Příjem žádostí
Podání žádosti od:                15.03.2016
Podání žádosti do:                31.12.2021

Kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

 

Požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla:

Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.
Podporovány jsou instalace centrálního nebo decentrálního systému větrání se zpětným získáváním tepla.
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení.
Podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku.
Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat nucené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob (tj. včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v domě nacházejí).
Budova musí být osazena těsnými okny s celoobvodovým kováním.
Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %. Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti se připouští minimální účinnost 65 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.

 

Maximální výše podpory na systémy s nuceným větrání se zpětným získáváním tepla:

C.4.1    Centrální systémy větrání se ZZT     25 000 [Kč/b.j.]
C.4.2    Decentrální systémy větrání se ZZT  20 000 [Kč/b.j.]

Více zde: http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/2-vyzva-bytove-domy/

 

 

UKONČENÉ VÝZVY:

Rodinné domy:

1. Výzva

Stav výzvy:                          Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:                 01.04.2014
Podání žádosti do:                 31.12.2014

Podpora na větrání s rekuperací byly poskytnuta v rámci oblasti podpory B (celý dům s povinnou rekuperací) a C (pouze rekuperace).
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva-rodinne-domy/

 

2. Výzva

Stav výzvy:                          Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:                 15.05.2015
Podání žádosti do:                 15.07.2015

Podpora byla udělována v ovblastech podpory:
Podpora B - novostavby (výše podpory 350 000 nebo 500 000 Kč)

Pro dosažení na dotaci musí být dům vybaven systémem nuceného větrání se zpětným ziskem tepla s účinností nad 75 %. Systém může být centrální i decentrální. Pro usnadnění jednání s úřady doporučujeme využití jednotek ze seznamu výrobků NZÚ.

Podpora C.4 - rekonstrukce
výše podpory  C.4.1  (centrální systém)                100 000 Kč
výše podpory  C.4.2  (decentrální systém)              75 000 Kč

 

Bytové domy:

1. Výzva

Stav výzvy:             Příjem žádostí ukončen
Podání žádosti od:    15.05.2015
Podání žádosti do:    31.10.2015

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

 

 

 

 

Provozovatel webu, Luftuj s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 102, Slatiňany 538 21, IČ: 28827902, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím