A) Reklamace kompletní dodávky díla s montáží:

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím

 

Reklamační formulář kompletní dodávka-montáž (doc)

 

Reklamační formulář kompletní dodávka-montáž (pdf)

 

Sazebník servisních prací firmy Luftuj s.r.o. (pdf)

 

Důležité upozornění:
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Luftuj s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít
k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

 

B) Reklamace zboží e-shop luftuj.cz

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Provozovatel internetového obchodu – Luftuj s.r.o., T.G. Masaryka 102, 538 21 Slatiňany IČ: 28827902, DIČ: CZ28827902, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  oddíl C, složka 30064 ze dne 13. ledna 2012 - dále jen provozovatel.
 • Internetový obchod www.luftuj.cz– dále jen internetový obchod.
 • Provozovna - Luftuj s.r.o., T. G. Masaryka 102, 538 21, Slatiňany, okres Chrudim, mobil: +420 735 774 074, e-mail: info@luftuj.cz.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek provozovatele a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného  na internetovém obchodě www.luftuj.cz.

Záruční podmínky

 • Není-li uvedená delší záruční lhůta, Luftuj s.r.o. poskytuje na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců, platnou ode dne převzetí kupujícím (jako záruční list slouží buď faktura, nebo dodací list vystavené firmou Luftuj s.r.o.).
 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může kupující uplatnit nárok na reklamaci.

Převzetí zboží

 • Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech

 • Reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce – odběratel je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky napsat zápis společně s řidičem dopravce.
 • Reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • Reklamaci nelze uplatnit při nevhodném používání zboží.
 • Reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem (viz návod k použití a obecné pokyny).
 • Reklamaci nelze uplatnit při poškození výrobku neodbornou instalací, nesprávným elektrickým zapojením nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodu.
 • Reklamaci nelze uplatnit, pokud byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.
 • Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutí cizích látek (vody, chemikálií, atd.) do zařízení.
 • Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, narušení pláště, odstraňováním částí výrobku atd.). Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy.
 • Reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno živly, včetně vniknutí média na bázi vody do zařízení nebo její kondenzací.

Rozpor s kupní smlouvou 

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nárok spotřebitele při sjednání nápravy

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnou součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána (jako věc bez vady), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné a kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.


C) Podmínky e-shopu luftuj.cz neplatí pro atypické výrobky - označené slovem ATYP- nelze je vracet

 

D) Podmínky reklamace u zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení (,,VZT zařízení")

Tyto podmínky se týkají zboží, pro které je výrobcem ELEKTRODESIGN s.r.o.

1. Zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení („VZT zařízení“) musí být namontováno osobou odborně způsobilou k montáži VZT zařízení a elektrické zapojení takového zařízení musí být provedeno osobou odborně způsobilou podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a ČSN 34 3205. VZT zařízení musí být odborně zaregulováno a musí být na něm provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů, musí být doručen Prodávajícímu k založení. V případě, že má Kupující zájem se u Prodávajícího ucházet
o přiznání prodloužené záruční doby podle čl. 3.1 toho Reklamačního řádu, je povinen doručit protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů Prodávajícímu k založení do 20 dnů ode dne spuštění zařízení. Po dobu provozování VZT zařízení je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500, kontroly, údržbu a čištění VZT zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě (pracovní bod soustavy musí ležet v povolené oblasti pracovní charakteristiky ventilátoru a proud ventilátoru nesmí překročit jmenovitou hodnotu). Kupující je povinen mít revizní a kontrolní protokoly po celou záruční dobu k dispozici a při reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost je Prodávajícímu předložit. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění a ze Záruky za jakost.

2. Práva Kupujícího z vadného plnění a Záruka za jakost jsou dále vyloučeny v případě jakýchkoli zásahů do zboží prováděných Kupujícím nebo třetí osobou v rozporu s návodem či katalogovými podklady. Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se nevztahují na závady zboží způsobené dopravou, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací či montáží a neodvratnou událostí.

 

Tyto podmínky se týkají zboží, pro které je výrobcem ATREA s.r.o.

1. Záruční doba na všechny výrobky prodávajícího (kromě náhradních dílů) je 24 měsíců ode dne expedice.
2. U zařízení s elektronickou výbavou (digitální regulace jednotek DUPLEX, digestoří, větracích stropů, systémy bytového větrání a tepelná čerpadla) je podmínkou pro poskytnutí záruky zprovoznění (uvedení do provozu) pověřeným servisním technikem s platným servisním pověřením. Toto zprovoznění, které je servisním technikem samostatně fakturováno dle ceníku, zahrnuje kontrolu zapojení SLP a NN včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání instalovaného zařízení
kupujícímu. O tomto zprovoznění a předání musí být pořízen „Protokol o zprovoznění”, který musí být zaslán prodávajícímu k archivaci nejpozději do 14 dnů od zprovoznění.
3. Aktuální „Seznam servisních techniků” oprávněných provést zprovoznění dle bodu 2. je k dispozici na www.atrea.cz.
4. Obecně platí, že záruka se vztahuje pouze na vady součástek, materiálu a funkce předmětu koupě.
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, svévolným neodborným zásahem, nevhodným použitím, zanedbáním předepsané povinné údržby (například opomenutí výměny znečištěných filtrů atp.), nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (jištění, ochrany atp.), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extrémními provozními podmínkami
a vlivy, účinky elektromagnetického rušení apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.
6. Prodávající neručí za škody, které nevznikly bezprostředně na dodaném zboží.
7. Záruka na náhradní díly se poskytuje v délce 6 měsíců.
8. V případě výrobku namontovaného mimo území ČR (pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak) se poskytuje pouze omezená záruka.

 

Poznámka: 

Reklamace zboží VZT zařízení vyřizuje s výrobcem internetový obchod LUFTUJ s.r.o., ale jen v případě splnění výše uvedených bodů, v opačném případě záruka zaniká. 

 

Důležité upozornění: 

Prodávající neručí za případně tiskové chyby obsažené v průvodní dokumentaci ke zboží či v katalogových podkladech, nejedná‐li se o katalogové podklady vypracované Prodávajícím.


 

Vyřízení reklamace

 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou reklamací obrátit na provozovnu Luftuj s.r.o., T. G. Masaryka 102, 538 21, Slatiňany, okres Chrudim, mobil: +420 735 774 074 nebo +420 604 174 845, e-mail: info@luftuj.cz.
 • Případně zaslat přímo na adresu Luftuj s.r.o., T. G. Masaryka 102, 538 21, Slatiňany, okres Chrudim., s vyplněným reklamačním formulářem, (který je k dispozici ke stažení na www.luftuj.cz), kde bude popsána reklamovaná závada a uveden kontakt na kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zásilka musí být viditelně označena nápisem „REKLAMACE“. Musí obsahovat reklamované zboží včetně kompaktního příslušenství a kopie faktury/dodacího listu. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.
 • Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovny Luftuj s.r.o.,T. G. Masaryka 102, 538 21, Slatiňany, okres Chrudim.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad (fakturu) o zakoupení. Faktura, popř. i záruční list je součástí dodávky zboží.
 • O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 • Dnem uplatnění nároku na reklamaci je den převzetí zákazníkem reklamovaného výrobku  společnosti Luftuj s.r.o.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
 • Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato potvrzení doporučujeme kupujícímu uchovat po dobu platnosti záruky.
 • V případě uznané reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

Nové podmínky reklamace od 01/01/2023:

Nově je stanovena hierarchie práv z vadného plnění. Primárním způsobem bude stanovené odstranění vady, které však bude mít dvě podoby, a to buď dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci. Nicméně prodávající bude moci odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady „nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.“ Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady obchodníkem, kupující bude oprávněn „požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy“, upřesňuje APEK.
Prodávající bude mít odpovědnost i za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu, který e-shop dodal se zbožím. Zákonná domněnka vady zboží se prodlužuje na dvojnásobek, a to ze 6 měsíců na 1 rok. Podle této domněnky se má za to, že zboží bylo vadné již při převzetí spotřebitelem. V tomto období se uplatňuje obrácené důkazní břemeno – je na obchodníkovi, aby prokázal, že zboží bylo v době dodání v pořádku. Lhůta pro vytknutí vady zboží zůstává 24 měsíců. U použitého zboží může být dohodou zkrácena na 12 měsíců, dodává APEK.
Jak dále upozorňuje APEK, dochází k dalšímu upřesnění povinností při vydávání písemného potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení. Prodávající bude muset vydat písemné potvrzení:
    • kdy spotřebitel právo uplatnil,
    • co je obsahem reklamace,
    • způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem,
    • kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace.
Novinky se dotkly i požadavků na způsob vyřízení reklamace:
    • Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů,
    • prodávající se spotřebitelem se můžou nadále dohodnout na delší lhůtě,
    • prodávající je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace,
    • na závěr reklamačního řízení vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Závěrečná ustanovení

 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Reklamační řád internetového obchodu www.luftuj.cz je platný od 17. srpna 2015 a a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu.
 • Reklamační řád byl doplněn o bod C) a D) dne 20.7.2017
 • Reklamační řád byl doplněn o nové podmínky reklamace od 01/01/2023

 

Důležité upozornění:

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Luftuj s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít
k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

 

Reklamační formuláře ke stažení zde:

 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Reklamační formulář zboží e-shop (doc)

 

Reklamační formulář zboží e-shop (pdf)

 

 

 

 

 

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads